හුරුබුහුටි මුළුතැන් ගෙයකට ලස්සන අදහස් 15ක්

මුළුතැන් ගෙය කියන්නේ නිවසක ප්‍රධානම අංගයන්ගෙන් එකක්. අනික මුළුතැන් ගෙය පිළිවෙලට සහ සිත්ගන්න සුළු වගේම හොඳ ඉඩ ඇති සුවපහසු තැනක් විය යුතුයි. මේ මුළුතැන් ගෙය කියන කොටස අනිවාර්යෙන්ම කාලයත් සමග …

Read More

නවීන පන්නයේ මුළුතැන් ගෙයකට සුපිරි අදහස් 20ක්

කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙන ලෝකයේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයත් ඉක්මනටම වෙනස් වෙනවා, දියුණු වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඒ අතරින් ඉතාම සුන්දර වු අපූරු ගෘහාලන්කරන කට්ටල භාවිතයට එනවා. අද අපි අරන් ආවේ …

Read More