භයානක ලෙඩරෝග නසන ජපානයේ පැරණි අත් සම්භාහන ක්‍රමය මෙන්න

පුරාණ ජපන් කලාවක් වන “Jin Shin Jyutsu” ට අනුව මිනිස් සිරුරේ සෑම ගැටලුවකටම එහි ඇතුලත ආතතිය හේතුවෙන බව විශ්වාස කෙරේ. තවද එම ආතතියෙන් මිදීමට ඇති හොඳම ක්‍රමය වන්නේ අත් සම්බාහනය …

Read More