ලස්සනට නිදන කාමරය සරසාගන්න සුපිරි කලාත්මක අදහස් 15ක්

එකිනෙකාගේ අදහස් වෙනස් නිසාම තමන්ගේ පෞද්ගලික නිදන කාමරය හෝ ප්‍රධාන නිදන කාමරය හෝ ලස්සන කර ගන්න එක ටිකක් කලාවට කරන්න ඕනේ දෙයක්. මොක ද තමන් සැලකිය යුතු වෙලාවක් මේ කාමරයේ ගත කරන නිසා මෙන්ම දවස අවසානයේ ඔලුව ටිකක් නිදහස් කරගන්න තියන නිදහස් පරිසරය මෙය වෙන නිසයි. ඉතින් තැනගේ නිදන කාමරයත් ලස්සන කරද්දී මෙන්න මේ අපූරු අදහස් ටිකත් ඔලුවට දාගන්න අමතක කරන්න එපා.

#1

© https://www.boredpanda.com/interior-design-ideas-callitdesign/?media_id=3125030

#2

© https://www.stylemepretty.com/vault/image/4293788

#3

© https://quietwoodscreations.com/blogs/news/18-ways-to-add-farmhouse-decor-to-your-home

#4

© https://www.thelilypadcottage.com/2021/02/coastal-lake-house-bedroom.html

#5

© https://keeptoddlersbusy.com/girls-bedroom-ideas/

#6

© https://www.chrislovesjulia.com/wp-content/uploads/2020/07/08f28023de35748710edb20691b35bc8.jpg

#7

© https://www.buzzfeed.com/anamariaglavan/easy-and-unexpected-ways-to-make-your-home-a-better-place?utm_term=.iyX4MoPnL#.mi1meR29G

#8

© https://jillianharris.com/leos-star-wars-bedroom-reveal/

#9

© https://designertrapped.com/16-teen-bedroom-ideas-for-boys-girls/

#10

© https://stylecurator.com.au/ideas-to-style-your-dresser/

#11

© https://michealadianedesigns.com/master-bedroom-refresh-reveal/

#12

© https://www.boredpanda.com/interior-design-ideas-callitdesign/

#13

© https://balconygardenweb.com/awesome-indoor-plant-bedroom-pictures/

#14

© https://www.atasteofkoko.com/koko-at-home/ikea-bedroom

#15

© https://www.made.com/shop-instagram#opi3753499397

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *