පුංචි නාන කාමරේකට හුරුබුහුටි, ලස්සන අදහස් 15ක්

අතේ තියන ගානට නාන කාමරයක් හදාගන්න එක අපි කාටත් වැදගත් දෙයක්. නමුත් නාන කාමර ගත්තහම සාමාන්‍ය කාලීන නාන කාමර කට්ටල වල ඉඳලා අධික ලෙස සුඛෝපභෝගී භාවිතයට නිර්මාණය කල නාන කාමර පවා අද වෙළඳපොලේ දකින්න ලැබෙනවා, අපි කවුරුත් ආසයිනේ හිතට අල්ලන භාත්රූම් එකක අයිතිකාරයෙක් වෙන්න. අන්න ඒ නිසා අද අපි ගෙනාපු මේ පුංචි උනත් හුරුබුහුටි ලස්සන නාන කාමර ටික බලන්න. ලස්සන අදහස් ටිකක්.

#1

© https://hayooo.com/9-incredible-ideas-for-rustic-bathroom-wall-decor/

#2

© https://owecraft.com/bathroom-shelves/bathroom-shelves-1/

#3

© https://i.pinimg.com/564x/b1/54/b1/b154b1d2c25333cc12f83ef183994372.jpg

#4

© https://www.sweettoothsweetlife.com/our-half-bath-remodel/

#5

© https://www.housebeautiful.com/lifestyle/organizing-tips/g25138857/bathroom-storage-ideas/?home=3187927522

#6

© https://www.houzz.com/photo/114616159-st-paul-summit-kitchen-renovation-transitional-powder-room-minneapolis

#7

© https://www.britishceramictile.com/blog/small-bathroom-ideas

#8

© https://www.etsy.com/ca/listing/659705487/ships-in-1-business-day-dark-walnut

#9

© http://decouvrirlendroitdudecor.blogspot.com/2018/01/tout-en-charme.html

#10

© https://www.hunker.com/13730664/small-modern-bathroom-ideas-and-inspiration

#11

© https://champagnechaos.com/hallway-bathroom-facelift/

#12

© https://www.sitchu.com.au/australia/home-design/small-bathroom-ideas/

#13

© https://nextluxury.com/home-design/tiny-bathroom-ideas/

#14

© https://i.pinimg.com/736x/55/e8/59/55e8598f0053c741f3d54e4cd66c9598.jpg

#15

© http://www.ariyonainterior.com/big-space-small-bathroom/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *