පුංචි ගෙවත්තක් හදාගන්න, ලස්සන අදහස් 15ක්

අපිට තියන පුංචි ඉඩකඩෙන් උනත් ලස්සනට ගෙවත්ත හදාගන්න අපි කවුරුත් කැමතියි. කොහොම උනත් අපි අපිට තියන ඉඩ ප්‍රමාණය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. කෙසේ නමුත් ඔබටත් තියෙන්නේ පුංචි ඉඩකඩක් නම් මෙන්න නියම අදහස් කිහිපයක් ඔබේ ගෙවත්තත් ලස්සන කරගන්න.

#1

© https://www.solusdecor.com/garden-design-trends-2021/

#2

© https://i0.wp.com/ideasandinspo.com/wp-content/uploads/2020/02/screenshot_20200228-232208_instagram4076438584067696184.jpg?w=1077&ssl=1

#3

© https://www.katrinaleechambers.com/the-block-2019-oslo-courtyard-reveals/

#4

© https://adamchristopherdesign.co.uk/10-stylish-small-garden-spaces/

#5

© https://www.instagram.com/p/CQGtpvrNJJZ/?utm_medium=share_sheet

#6

© https://www.amazon.com/s?k=very+small+garden+ideas+backyards

#7

© http://tamatelandscaping.com/secret-japanese-garden-design/

#8

© https://balconygardenweb.com/small-city-garden-ideas/

#9

© https://www.contemporist.com/16-backyard-landscape-designs-as-seen-from-above/

#10

© https://www.bali-interiors.com/bali-mandira/

#11

© https://lavorist.com/19-photos-of-simple-but-stunning-garden-design/?_gallery=gg-3-58

#12

© http://artificialturfexpress.com/blog/artificial-turf-decking-perfect-combo/

#13

© http://www.adoremagazine.com/home-tours-1/innercityoasis

#14

© http://homesthetics.net/19-stunning-low-budget-floating-deck-ideas-home/

#15

© https://www.adoremagazine.com/home-tours-1/innercityoasis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *