නිකන් තියන බිත්තිය ලස්සනට වීදුරු වලින් අලංකාර කරගන්න සුපිරි අදහස් 10ක්

ගෙදෙරට අමුත්තෙක් ආපුවාම එයාලා අනිවාර්යෙන්ම ගෙදර ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලනවනේ, විශේෂයෙන්ම ගැහැණු අය. ඒ නිසාම තමයි අපි අපේ ගෙදර හරිම ලස්සනට තියාගන්න ඕනේ. නිවාස ලස්සන කරනකොට වැඩි ඉඩක් ගන්න තැනක් තමයි බිත්තිය කියන්නේ, ඒ නිසාම තමයි අපි අද වීදුරු වලින් බිත්තිය හරිම ලස්සනට හැඩ කරගන්න පුළුවන් සුපිරි චායාරුප අදහස් ටිකක් අරන් ආවේ.

#1

© https://beachlivinghome.com/products/bohohome-wooden-moon-phase-mirror-set?variant=39723346395321

#2

© https://www.interiornstyle.com/products/decorative-accents-mirrors-wall-decor-mirror-octagon-gold-metal

#3

© https://www.taccitygoods.com/products/splice-mirror-wall-stickers

#4

© https://3docean.net/item/wall-decorative-panel-with-mirrors-and-marble/28999780

#5

© https://www.taccitygoods.com/products/3d-graphic-decorative-stickers-wall-mirror-finish-shine-stickers-mural-reflective-decals-56-diameter

#6

© https://www.luxdeco.com/styleguide/living-room-wall-decor-ideas/

#7

© https://www.burkedecor.com/products/she-001-sophie-mirror-by-surya

#8

© https://luxum.eu/luxformat-mirror-tiles/

#9

© https://www.homebeautiful.com.au/how-to-create-a-basket-art-wall

#10

© https://www.etsy.com/listing/689730343/30-glam-starburst-mirror-sunburst-mirror

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *