නවීන පන්නයේ මුළුතැන් ගෙයකට සුපිරි අදහස් 20ක්

කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙන ලෝකයේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයත් ඉක්මනටම වෙනස් වෙනවා, දියුණු වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඒ අතරින් ඉතාම සුන්දර වු අපූරු ගෘහාලන්කරන කට්ටල භාවිතයට එනවා. අද අපි අරන් ආවේ නවීන පන්නයට නිර්මාණය කල මුළුතැන් ගෙයකට ඉස්තරම් අදහස් කිහිපයක්, ඔබත් මේ අතරින් යම් අදහසක් අරගනියි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.

#1

© https://backsplash.com/modern-kitchen-cabinets/

#2

© https://www.decorfacil.com/geladeira-preta/

#3

© https://rainsfordcompany.com/blogs/rainsford-blog/7-dream-kitchen-styling-tricks

#4

© https://www.lakesidedevelopment.com/kitchens/

#5

© https://www.septembertheshop.com/products/petite-places-book

#6

© https://neatmethod.com/blogs/journal/

#7

© https://inkarch.wordpress.com/2021/02/10/how-to-make-your-small-kitchen-look-bigger-kitchen-design/amp/

#8

© http://www.contemporist.com/kitchen-design-idea-deep-blue-kitchens/

#9

© https://www.semihandmade.com/blogs/past-projects/park-slope-rowhouse-gets-a-much-needed-rehab

#10

© https://oakandorange.com.au/kitchen-get-the-look

#11

© https://stylesatlife.com/articles/l-shaped-kitchen-designs/

#12

© https://backsplash.com/modern-kitchen-cabinets/

#13

© https://interiorsonline.com.au/blogs/featured/6-of-the-biggest-and-boldest-kitchen-trends-to-watch-in-2021

#14

© http://design-milk.com/five-tips-for-creating-an-award-winning-kitchen/

#15

© https://www.homestolove.com.au/modern-kitchen-ideas-18756

#16

© https://www.tlcinteriors.com.au/trends-inspiration/dark-neutral-interior-design-ideas/

#17

© https://www.houseandgarden.co.uk/gallery/imogen-taylor-colefax-fowler-house-burgundy-village

#18

© https://www.tuacasa.com.br/porcelanato-marmorizado/

#19

© https://backsplash.com/open-shelving-kitchen/

#20

© https://www.planete-deco.fr/2020/03/20/cet-appartement-design-en-haut-dune-tour-est-un-havre-de-serenite-en-centre-ville/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *