නවීන පන්නයේ නිවසකට සරිලන සුපිරි ආකෘති 16ක්

ගෙයක් හදනකොට හිතන්න, බලන්න තියන දේවල් බොහොමයි. කොහොම නමුත් තමන් හදාගන්න ඕනේ තමන්ගේ හිතේ තියන නිවහන. අපි කවුරුත් කැමති හොඳට ඉඩකඩ තියන නවීන ගෙදරකට. මෙන්න බලන්න අපිට හමුවුණු අපූරු නිවෙස් ආකෘති කිහිපයක්. මේ අතරින් ඔබේ නිවසටත් අදහසක් ගන්න!

#1

© https://www.pinoyeplans.com/that-gray-bungalow-with-three-bedrooms/

#2

© http://www.hausbaudirekt.de/haus/elk-bungalow-125-mit-walmdach/

#3

© https://www.pinoyeplans.com/expansive-one-storey-villa-with-four-bedrooms/

#4

© https://arkpad.com.br/plantas-de-casas-modernas/

#5

© https://www.pinoyeplans.com/that-gray-bungalow-with-three-bedrooms/

#6

© https://track.fiverr.com/visit/?bta=143698&brand=fiverrcpa&landingPage=https://www.fiverr.com/trieuho/create-high-quality-model-and-rendering-of-your-project

#7

© https://twitter.com/houses3d/status/1424575028658540545?s=12

#8

© https://aureo.crbconstrutora.com.br/

#9

© https://www.pinoyhouseplans.com/two-bedroom-bungalow-with-spacious-interior/

#10

© https://houses100.ru/proektdoma.php?id=248

#11

© https://robinsonplans.com/home-plans/contemporary/contemporary-sauder-896/

#12

© https://remconstrutora.com.br/empreendimentos/sintonia-perdizes

#13

© https://www.decorfacil.com/plantas-de-casas-com-4-quartos/

#14

© http://www.hausbaudirekt.de/haus/concept-m-aktionshaus-100-v3/

#15

© http://www.hausbaudirekt.de/haus/bungalow-128-mit-walmdach-und-wintergarten-erker/

#16

© https://houses100.ru/proektdoma.php?id=10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *