දැකුම්කළු, නෙත් වසඟ කරවන, නවතම සිවිලිම් මාදිලි වර්ග 10ක්

ඔබ දැක ඇති ඇතැම් නිවෙස් වල සාමාන්‍ය ආකාරයටම සිවිලිම සවි කර ඇති ආකාරය, තනි පාටින් කිසිම හැඩයක් නැතිව! නමුත් දැන් එය ඉතාම පරණ රටාවකි. ඔබේ නිවසත් සිත් ඇදගන්නා සුළු ආකාරයෙන් සිවිලිම සිවි කිරීමට අදහසක් ඇතිනම් මෙන්න නියම අදහස් කිහිපයක්.

#1

© http://designmeetstyle.com/post/128210073055/white-walls-are-accented-with-striking-black

#2

© https://cococozy.com/11-stunning-vaulted-ceilings/

#3

© http://www.lushome.com/ceiling-designs-15-ideas-ceiling-decorating-modern-wallpaper/74147

#4

© https://designertrapped.com/navy-blue-dining-room-reveal/

#5

© https://www.addicted2decorating.com/ceiling-decoration-ideas-diy-ceiling-ideas-to-add-interest-to-your-rooms.html

#6

© https://www.bickimerhomes.com/bickimerhome/hamilton/

#7

© https://laurelberninteriors.com/2014/03/11/youre-going-hit-ceiling-see-this-ceiling-decor/

#8

© https://www.dorisleslieblau.com/5-simple-ideas-to-make-your-bedroom-look-more-expensive/

#9

© http://www.apartmenttherapy.com/laurens-bright-bold-chicago-apartment-house-tour-208350

#10

© https://www.sandandsisal.com/2019/06/coastal-farmhouse-dream-home-tour.html
#Bonus
© http://youhavebeenheresometime.blogspot.com/2012_02_01_archive.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *