ඔබේ නිවස ඉස්සරහත් පුන්චි උද්‍යානයක් හදාගන්න ලස්සන අදහස් 15ක්

කවුද කැමති නැත්තේ තමන්ගේ වත්තත් හරිතත්වයෙන් පිරුනු ලස්සන උද්‍යානයක් කරගන්න. කුරුලු පැටවු කීචිබීචි කියන, ලේන් පැටවු එහෙමෙහෙ දුවන එකක්? ඒ අය නම් එයි ද කියන්න බැහැ 😉 අන්න ඒ වගේ ලස්සන උද්‍යානයක් හදාගන්න පහසුවෙන සුපිරි අලන්කරණ අදහස් ටිකක් අද අපි අරන් ආවා. බලන්න කොහොම ද කියලා!

#1

© https://www.revistahabitare.com.br/eventos/casacor-brasilia-2017/

#2

© https://www.archdaily.com/928310/kennzur-spa-zize-zink-arquitetura/5c820d19284dd1cef00009fc-kennzur-spa-zize-zink-arquitetura-photo?next_project=no

#3

© http://www.elledecor.com/design-decorate/house-interiors/g2519/house-tour-kim-alexandriuk-designed-bel-air-home/?slide=2

#4

© https://www.amazon.com/s?k=interior+garden+plants

#5

© https://www.homestolove.com.au/garden-path-ideas-22484

#6

© https://www.homify.com.mx/buscar

#7

© http://dereusarchitects.com/project/tropical-craftsman/?f=0

#8

© http://ouraustraliangardens.com/2015/03/23/tropical-north-queensland-garden-tour/

#9

© http://www.flickr.com/photos/nigelburkitt/4642128958/in/set-72157624017006115/

#10

© https://trendehouse.com/2020/05/03/33-beautiful-tropical-garden-design-ideas-you-must-have/beautiful-tropical-garden-design-ideas-you-must-have-29/#main

#11

© http://onekindesign.com/2016/04/15/40-brilliant-ideas-stone-pathways-in-garden/

#12

© https://www.flickr.com/photos/lcorsini/8266641543/in/photostream/

#13

© http://johnhixarchitect.com/gallery/#casa-chaviano-childers-vieques-puerto-rico

#14

© https://www.sunset.com/garden/landscaping-design/tropical-plants#tropical-plants-front-gate

#15

© http://www.eeasyknitting.com/veranda-design-tips-and-30-best-photos-of-decorating-ideas-2019/21/?viewall=true

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *