ඔබේ නිවසේ ඉදිරිපස පෙනුම ගල් පෙලකින් හැඩ කරගන්න සුපිරි අදහස් 10ක්

ඔබත් දැකලා ඇති ඇතැම් නිවෙස් වල ඉදිරිපස නිවසට ඇතුල් වන ස්ථානයේ හෝ ගෙවත්තේ ගල් පෙළක් ඉදිකර ඇති අවස්ථා, ඇතැම් විට ඔබේ නිවසෙත් දැනටමත් මේ වගේ දෙයක් ඇති. මේ වගේ දෙයකින් නිවසට ඉතා ගාම්බීර පෙනුමක් ලබාදෙන අතරම නිවසේ ඇති සුන්දරත්වය සහ පිරිසිඳුකම විදහා දක්වයි, මේ හේතූන් නිසාම Mr. Prasa අපි ඔබට මේ අපූරු චායාරුප අදහස් පෙළ ගෙනෙන්නට තීරණය කළා. ඔබේ නිවසටත් මෙය වටීවි.

#1

© https://fineartamerica.com/featured/garden-path-and-palm-trees-mary-e-nichols.html?product=art-print

#2

© https://www.alilahotels.com/diwagoa

#3

© https://matchness.com/2019/06/19/60-on-budget-garden-walk-path-ideas-for-an-easy-movement-around-the-garden/

#4

© http://www.zillow.com/digs/tropical-landscape-yard-5428680623/

#5

© http://onekindesign.com/2016/04/15/40-brilliant-ideas-stone-pathways-in-garden/

#6

© http://www.hawthorneandmain.com/2015/02/favorite-things-friday-Hawthorne-and-main.html

#7

© https://www.thegardenglove.com/modernize-your-garden-with-bamboo/

#8

© http://www.forbes.com/sites/garywalther/2015/05/21/st-barth-the-hermes-cheval-blance-isle-de-france-a-great-resort-with-a-hidden-side/

#9

© https://andathousandwords-com.cdn.ampproject.org/c/s/andathousandwords.com/2017/03/13/at-my-home-in-bali/amp/

#10

© http://www.homestratosphere.com/wooden-fence-ideas/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *