ඔබේ නිවසේත් තාප්පය අලංකාර කිරීමට කදිම අදහස් 10ක්

බොහෝ බුද්දිමතුන් කියන්නේ “ඔබට තියන පුංචි ඉඩ ප්‍රමාණය හෝ ඉහලින්ම භාවිතයට ගන්න” කියලයි. ඉතින් අපි මොකට ද එහෙම ඉඩක් හරි නාස්ති කරගන්නේ ඒකෙන් කදිම වැඩක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙද්දී, අන්න ඒ නිසාම තමයි ඔබේ නිවසෙත් තාප්පයක් හෝ වැටක් තියනවානම් ඒ දේවල් මේ අදහස් වලට භාවිතා කරලා ඉහලම ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ, බලන්න කොච්චර අපූරු අදහස් කිහිපයක් ද කියලා!

#1

© https://rosebanklandscaping.co.uk/portfolio/chiswick-urban-living/

#2

© https://www.moneycrashers.com/simple-diy-landscaping-ideas-home-cheap/

#3

© https://www.gardenplantsonline.co.uk/product-category/bamboo/

#4

© http://www.homestolove.com.au/gallery-industrial-style-urban-courtyard-1573

#5

© https://www.realhomes.com/us/advice/how-to-create-a-living-wall-ideas-and-advice-for-your-vertical-garden

#6

© https://tinypartments.com/best-of-the-week-23/

#7

© https://www.verdevertical.com/

#8

© http://www.khdlandscapesolutions.com.au/green-roofs-green-walls/elmich-versiwall/

#9

© https://www.jmlandscapes.co.nz/herne-bay-subtropical-paradise/

#10

© http://ginkgoparadise.com.au/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *