ඔබේ නිවසටත් නවීනත්වයෙන් පිරුණු ලස්සන ජනේලයක් සවි කරගන්න මෙන්න සුපිරි අදහස් 15ක්

හිමිදිරි උදෑසනක උණුසුම් කෝපි කෝප්පයක් එක්ක කාමරේ ජනේලෙන් වටපිටාවේ තියන සුන්දරත්වය බලන්න තියනවනම් කොච්චර දෙයක් ද නේ ද, නමුත් අපි මේ කතා කරන ජනේලයත් ඒ වගේම ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඒ හා සමානව සුවපහසුව නවීනත්වය වැනි කරුනුත් සලකන්න ඕනේ. මේ බලන්න මේ අපූරු ජනේල ඩිසයින් කිහිපය.

#1

© https://theestateofthings.com/2015/08/black-frame-windows/

#2

© https://getlighting.com/products/elk-lighting-14466-17-boudreaux-17-light-chandelier

#3

© https://jamieysteele.wordpress.com/2018/11/25/modern-farmhouse-house-tour/

#4

© https://backyardmastery.com/stunning-external-patio-doors/

#5

© http://www.micronwindows.co.uk/

#6

© https://www.thekitchn.com/6-of-the-most-gorgeous-kitchen-windows-in-the-world-243788

#7

© https://www.thermaglaze.com/product/flush-casement-windows/

#8

© https://design-milk.com/a-secluded-modern-sanctuary-for-a-young-family-in-san-franciscos-mission-district/

#9

© https://blog.kwikhang.com/5-curtain-ideas-for-bay-windows/

#10

© http://www.sunset.com/home/natural-home/green-home-remodel/green-home-remodel_6

#11

© https://twitter.com/iperfecthouse/status/1375613406955376640?s=12

#12

© http://www.contemporist.com/7-examples-of-windows-designed-for-sitting/

#13

© https://www.recommend.my/blog/16-bay-window-ideas-with-lots-of-storage/

#14

© http://nuevo-estilo.micasarevista.com/casas-lujo/casa-antigua-de-pueblo-reformada

#15

© https://www.remodelista.com/posts/mill-valley-historic-house-remodel-heidi-richardson-and-katie-martinez/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *