ඔබේ ගෙවත්තත් ලස්සන කරගන්න සුපිරි අදහස් 20ක්

ගෙවතු අලංකරණයේ දී වැදගත්වන අපූරු අදහස් ටිකක් තමයි අපි අද අරන් ආවේ, මේ අපූරු අදහස් ටික ලෝකය පුරාම බොහෝ දෙනෙක් දැන් දැන් කරන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඒ නිසාම මේ තියන ලස්සන එකක් බලලා ඔබේ ගෙවත්තත් තව තවත් හැඩ කරගන්න!

#1

© https://www.seasonsincolour.com/amp/50-ideas-small-city-garden-design

#2

© https://lmolnar.com/?attachment_id=10035

#3

© http://www.gardenholic.com/small-backyard-garden-design-ideas/8/

#4

© https://pierrepapierciseaux.be/realisations/chez-moi/at-home-une-terrasse-de-ville-ethnique-chic-en-black-white-green/

#5

© https://www.aildm.com.au/award-gallery-pages/2019-design-award-winner-images/category-residential-landscape-design-less-than-50m2-2019/sticks-stones-landscape-design-gold-award-design-less-than-50m2

#6

© https://decoratedlife.com/outdoor-ideas-small-space-create-patio-lounge-entertaining/

#7

© https://www.homestolove.com.au/rooftop-terrace-garden-17391

#8

© http://www.contemporist.com/16-backyard-landscape-designs-as-seen-from-above/

#9

© http://www.baanlaesuan.com/48865/ideas/garden-ideas/moderm-ep2/

#10

© https://www.ebay.com/itm/182902689071?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649

#11

© https://www.decorfacil.com/jardins-de-casas/

#12

© http://topicstock.pantip.com/home/topicstock/2010/03/R9002961/R9002961.html

#13

© https://www.mujerde10.com/decoracion/decoracion-hogar/9-pasos-faciles-para-crear-tu-jardin-en-una-casa-pequena/2021/02/

#14

© https://matchness.com/2018/01/02/41-shabby-chic-bohemian-garden-ideas/

#16

© https://www.idealhome.co.uk/garden/multi-zoned-garden-makeover-226528

#17

© https://elysianlandscapes.com/project/hilltop-getaway/

#18

© https://www.gardenclublondon.co.uk/

#19

© https://www.katrinaleechambers.com/what-to-plant-along-a-fence/

#20

© https://www.contemporist.com/16-backyard-landscape-designs-as-seen-from-above/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *