ඔබට තියන පුංචි ඉඩකඩත් Luxury නිවසක් මෙන් හැඩකරගන්න ලස්සන අසහස් 15ක්

බොහෝ නගර බද ප්‍රදේශ වල ජීවත් වෙන උදවියට විශාල ප්‍රමාණයක ගෙවත්තක් නැතිවීම සාමාන්‍ය දෙයක්. නමුත් තමන්ගේ නිවසේ හෝ ගෙවත්තේ අලංකාර බව, සුන්දර බව හා පරිපූර්ණ බව විදහා දක්වන්නේ තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් නොවෙයි. ඕනෙම කෙනෙක්ගේ සිත් ඇදගන්න සුළු බැවින් යුක්ත වු සුපිරි ගනයේ ගෙවත්තක් නිර්මාණය කරගැනීමට මේ අපූරු අදහස් ටික බලන්න.

#1

© https://www.alphamarts.com/

#2

© https://www.homify.com.mx/libros_de_ideas/763231/jardines-modernos-7-alargadas-ideas

#3

© https://poshpennies.com/11-budget-ways-to-update-your-patio-this-summer/

#4

© http://nextluxury.com/home-design/modern-deck-ideas/

#5

© http://canhquanvietnam.blogspot.com/

#6

© https://twitter.com/ipmbc/status/1374628042799255554?s=12

#7

© http://www.apartmenttherapy.com/the-great-outdoors-small-space-style-10-beautiful-tiny-balconies-245029

#8

© https://www.cdeco.fr/conseils-deco-piece-par-piece/terrasse-et-jardin/amenager-un-petit-jardin-sur-sa-terrasse

#9

© http://shakemyblog.fr/jardin/balcon-plein-charme/

#10

© https://www.blackandblooms.com/blog/solo-trip-to-ojai

#11

© https://www.livinggreen.com/lookbook

#12

© http://www.cottages-gardens.com/New-York-Cottages-Gardens/November-2018/New-York-IDAs-Winners-Garden-Design/

#13

© https://www.homify.com.mx/habitaciones/jardines

#14

© http://casatreschic.blogspot.com/2020/07/revista-de-fim-de-semana_30.html

#15

© https://engineeringdiscoveries.com/30-functional-garden-furniture-ideas-to-enjoy-your-summer-break/e24d9e86beca1906e7b91f644ed9ef41/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *