ආසියානු ක්‍රමයට නිර්මාණය කරගන්න අලංකාර නිදන කාමර අදහස් 12ක්

මේ වෙනකොට නිදන කාමර ගත්තොත් නොයෙකුත් ආකාරයේ අදහස් වැහි වැහැලා තියෙන්නේ, නමුත් ආසියානු ක්‍රමයට නිදන කාමර ගත්තොත් ඒවගේ වෙනස්ම වු අපූරු අලංකාර පෙනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒවා හරිම සුන්දරයි වගේම කාමරයට ඉතා අපූරු පෙනුමක් ගෙන දෙනවා, ඒ නිසා අපි අද අරන් ආවේ ඉතාම ලස්සන ආසියානු ක්‍රමයට හැඩගන්වා ඇති සුපිරි නිදන කාමර අදහස් කිහිපයක් එක්ක, බලන්න ඔබටත් මේක වටීවි.

#1

© https://archzine.fr/maison/chambre-zen/?image_id=146853

#2

© https://i.pinimg.com/originals/c8/f8/2b/c8f82b899973b2bf0fd4e9d1e590d717.jpg

#3

© https://grafomap.com/blog/japanese-room-decorations/

#4

© https://www.tuacasa.com.br/cama-japonesa/amp/

#5

© https://www.wattpad.com/story/266008559

#6

© https://www.wallmur.com/wallpaper/pink-magnolia-floral-art-a2c06.html

#7

© https://www.behance.net/gallery/93710057/Japanese-bedroom

#8

© https://cloudnineinteriors.co.uk/ikea-malm-hack-how-i-gave-my-bedroom-furniture-a-new-lease-of-life/

#9

© https://www.thespruce.com/decorating-a-bedroom-with-asian-theme-350637

#10

© https://alleideen.com/asiatisches-paradies/

#11

© https://www.hackrea.com/stories/japanese-style-wallpaper-wall-decoration/

#12

© https://www.livingetc.com/style/decorating-trend-chinoiserie-213347

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *