අල්මාරියක් හදාගන්න ලස්සන දැව අල්මාරි ආකෘති 15ක්

කොච්චර ඉඩකඩ තිබ්බත් ගෙදෙට්ට අවශ්‍යම කරන දේවල් අතරේ උඩින්ම තියන දෙයක් තමයි අල්මාරිය කියන්නේ. මොක ද අපි අල්මාරියේ දාන්නේ නැති දෙයක් නැහැනේ, එත් ඒක නිකන්ම නිකන් අල්මාරියක්නේ කියලා නිකන් ඉන්න හොඳ නැහැ. අපි හදාගන්න අල්මාරිය ලස්සනට පිළිවෙලට කැමති විදිහේ ඩිසයින් එකකට හදාගන්න ඕනේ.

ඒ ඩිසයින් එක දැව වලින් හදාගන්න තියනවනම් තවත් ලස්සනයි. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි අද ඔබට අරන් ආවේ ලස්සන දැව අල්මාරි සහ කබර්ඩ් ඩිසයින් කිහිපයක්, බලන්න කොහොමද කියලා.

#1

© https://matchness.com/2019/03/26/45-the-best-wardrobe-design-ideas-you-can-copy-right-now/

#2

© https://i.pinimg.com/originals/30/96/36/3096362c4f1dbf92ceb946d5f23ede64.jpg

#3

© https://kinteriorsblog.wordpress.com/2017/06/18/%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%B5%CF%83-%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%83-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%83-%CE%BC%CE%B1%CF%83/

#4

© https://m.made-in-china.com/product/Modern-Design-Bedroom-Furniture-Melamine-Wooden-Wardrobe-774194792.html

#5

© https://www.jatibagus.com/ukuran-lemari-pakaian-minimalis-pintu-3/

#6

© https://www.cotswoldco.com/bedroom-furniture/wardrobes/oakridge-chunky-oak-triple-wardrobe/

#7

© https://homeoffice.com.vn/tu-quan-ao.html

#8

© http://nl.aliexpress.com/item/All-solid-wood-bedroom-furniture-oak-wardrobe-closet-wardrobe-combination-child-sliding-door-wardrobe-Specials/32369160120.html

#9

© https://yandex.ru/images/search

#10

© https://www.woodenstreet.com/cinader-dressing-table-honey

#11

© http://bicfurniture.com/product-category/sliding-wardrobes/

#12

© https://www.woodenstreet.com/dressing-tables

#13

© https://girlsfulloflife.blogspot.com/2020/11/wonderful-furniture-designs.html

#14

© https://www.madeiramadeira.com.br/comoda-penteadeira-1-porta-3-prateleiras-4-gavetas-1960a-star-moveis-castro-533568.html

#15

© https://www.mobly.com.br/470137.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *