අලංකාර දැවමය සෝෆා සෙට් ඩිසයින් 20ක්

ශ්‍රී ලංකාව ගත්තහම දැවමය ගෘහ භාණ්ඩ වලට වගේම දැවමය ගෘහාලන්කරණය කරනයටත් විශේෂ තැනක් දෙන රටක්. ඒ වගේම අපේ සංස්කෘතියෙත් දැවමය ගෘහාලන්කරණයට තියෙන්නේ බොහොම ඉහල තැනක්. කොහොමත් ඒ වගේ දෙයක් නිවසට ගෙනාවමහම තියන සුන්දරත්වය හරිම අපූරුයි.

ඔබත් කැමති ඇති ඔබේ නිවසටත් දැවමය නිමාවක් ඇති ගෘහභාණ්ඩ කිහිපයක් හදාගන්න. ඉතින් අන්න ඒ නිසාම අපි අද අරන් ආවේ නවීන ලෙසින් නිම වූ දැවමය සෝෆා සෙට් එකකට අලංකාර ඩිසයින් කිහිපයක්. බලන්න ඔබටත් මේවයින් එකක් ගැලපෙනවා ද කියලා!

#1

© https://stylesatlife.com/articles/sofa-set-designs-for-living-room/

#2

© https://www.amazon.in/MAHIMART-HANDICRAFTS-Sheesham-Furniture-Natural/dp/B08FF8BLLF

#3

© https://www.amazon.in/MAHIMART-HANDICRAFTS-Sheesham-Furniture-Natural/dp/B08FF8BLLF

#4

© https://aarsunwoods.com/product/living-room-carved-furniture-gold-sofa-set/

#5

© http://mixfurniture.com/Furniture.cfm?productID=6782

#6

© https://www.amazon.in/MAHIMART-HANDICRAFTS-Sheesham-Living-Wooden/dp/B08G1W9R1Z

#7

© https://evgezmesi.com/post/5785/notr-renklere-carpici-detaylar-sofistike-bir-evin-konuguyuz#slide1

#8

© https://www.hayneedle.com/product/coralcoasttovaroutdoorwoodslatloveseat.cfm

#9

© https://www.bbqguys.com/royal-teak-collection/6-piece-coastal-teak-patio-conversation-set-w-sunbrella-canvas-granite-cushions

#10

© https://www.bunnings.com.au/diy-advice/indoor/living-room/how-to-make-a-diy-modern-timber-sofa-lounge

#11

© https://api.shopstyle.com/action/apiVisitRetailer?id=800191999&pid=uid0-39840800-14

#12

© https://www.teaklab.com/product/modern-style-teak-wood-leather-sofa/

#13

© http://www.aliexpress.com/store/product/The-size-of-the-apartment-living-room-furniture-sofa-fabric-sofa-modern-minimalist-Scandinavian-trio-of/1195092_32311864879.html

#14

© https://www.teaklab.com/product/teaklab-simple-indian-style-sofa-set/

#15

© http://giuongghe.vn/bo-ban-ghe-go-soi-bac-au-phong-cach-nhat-ban-sl508/

#16

© http://www.hayneedle.com/product/richmondstoragebench.cfm

#17

© http://casa.abril.com.br/materia/patio-de-apartamento-terreo-no-leblon-tem-charme-provencal

#18

© https://www.overstock.com/Home-Garden/Oana-Outdoor-5-Seater-Acacia-Wood-Sofa-Chat-Set-by-Christopher-Knight-Home/27785016/product.html

#19

© http://casa.abril.com.br/materia/20-jardins-verticais-projetados-por-profissionais-do-casapro

#20

© https://www.teaklab.com/product/classic-indian-teak-wood-sofa-set/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *